بچه هااا من چیکار کنم اعتبار ویسم برره بالا نمیتوونم کامن