روزی مردم برای نزول باران با یکدیگر قرار گذاشتن که همه فر