اخی عزیزم فکر میکنه نمیتونه بره بالا فکر این نیست که مجسم