برای بافت این مدل به اندازه دور مچ زنجیره  میزنیم شش رج پ