شنل گل برگآموزش شنل برای بافت این شنل کوتاه بهد اندازه دور گ...

شنل گل برگ

آموزش شنل
برای بافت این شنل کوتاه بهد اندازه دور گردن دانخ سر بندازید وحدود چهار پنج سانت ببافید یکی از زیر یکی رو
بعد تقسیم بر 7 کنید هر تعداد که شد یک گلبرگ شما را تشکیل میدهد
من 72 تا سرانداختم یک گلبرگ من 9 دانه میشد به این ترتیب بافتم
رج اول 4زیر 1 ژته 1زیر 1ژته 8 زیر 1ژته 1زیر 1ژته 8زیر1ژته 1زیر و..... به همین ترتیب تا آخر رج که در آخر رج 4زیر دارید
رج دوم همه رو
رج سوم شنل گل برگ
آموزش شنل
برای بافت این شنل کوتاه بهد اندازه دور گردن دانخ سر بندازید وحدود چهار پنج سانت ببافید یکی از زیر یکی رو
بعد تقسیم بر 7 کنید هر تعداد که شد یک گلبرگ شما را تشکیل میدهد
من 72 تا سرانداختم یک گلبرگ من 9 دانه میشد به این ترتیب بافتم
رج اول 4زیر 1 ژته 1زیر 1ژته 8 زیر(4تا دونه گلبرگ قبلی 4تا دونه گلبرگ بعدی) 1ژته 1زیر 1ژته 8زیر1ژته 1زیر و..... به همین ترتیب تا آخر رج که در آخر رج 4زیر دارید

رج دوم همه رو

رج سوم
5زیر 1 ژته 1زیر 1ژته 10 زیر 1ژته 1زیر 1ژته 10 زیر1ژته 1زیر و..... به همین ترتیب تا آخر رج که در آخر رج 5 زیر دارید

رج چهارم همه رو

به همین ترتیب تا آخر پیش میروید فقط یادتان باشد قبل از دانه زیر وسط گلبرگ ژته انداخته سود که خط وسط گلبرگ شماست

من 10 بار ژته اضافه کردم چون کاموای من نازک بود وقتی به این قسمت رسیدید باید گلبرگ ها را به این ترتیب جدا کرد
با ترتیب دانه های من از 14 دانه اول یکی اول را میبافیم دوتا دونه بعدی رو یکی میکنیم و بقیه را میبافیم به خط وسط برسیم دونه وسط رو هم میبافیم و بعد از اون 14 دونه میشمریم دانه 12 و 13 رو یک میکنیم یک دونه دیگه میبافیم در اینجا یک گلبرگ ما جدا شده پس برمیگردیم و یک رج از رو میبافیم

در رج بعد باز دانه اول رو میبافیم دو دونه بعد رو یکی میکنیم تا آخر که دودانه ماقبل آخر رو یکی میکنیم و دونه اخر رو میبافیم

رج بعد همه رو

به همین ترتیب کور میکنیم تا سه دانه بماند که آن را هم دوتا یکی میکنیم و تمام می شود

گلبرگ بعدی رو هم به همین ترتیب میبافیم

⏪⏪دانه های اول رو میبافیم و دو دانه های بعد یا ماقبل رو کور میکنیم که کار تمیز بشه
⏪⏪وقتی کار تموم شد دور گلبرگ ها رو پایه کوتاه میبافیم که گلبرگ ها ایست بهتری داشته باشند

⏪⏪بعد از اتمام کار میتونیم روی کشباف یقه ب ب بزنیم که به این ترتیب عمل میکنیم
ابتدا از بالای کشباف دونه میگیریم (به تعداد دانه های سر انداخته شده)و 12رج رکن میبافیم
رج 12که تمام شد از پهلوی 12رج رکن که بافتید 6دانه میگیریم و اونا رو هم میبافیم
در رج بعدی از پهلوی دیگر رکن باز هم 6دانه میگیریم و اونا رو هم میبافیم
⏪⏪(الان تعداد دانه های من 72+12 شده)
8 رج دیگر می بافیم در رج نهم در هر طرف دو نا یکی میکنیم رج دهم را میبافیم در رج یازدهم باز هم در هر طرف دوتا یکی می کنیم رج دوازدهم را میبافیم و سپس همه دانه ها را کور میکنیم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار