کی حاضره از این سرسره آبی سررررررررررر بخوره پایین ؟من خو