این دور زمونه همه کورن دیگه فرقی بین کور واقعی وفردی که ت