لذت خانه های قدیمی را از دست دادیم وآپارتمان ها رو چسبیدی