رسم دنیا اینه که تو چشم میذاری من قایم میشم ...اما تو یکی