اصولا دخترهای این زمونه هفت - هشت نوع داداش دارند. هر کدو