ادم ها خیلی زود عوض میشوند.. انقدر زود که تو فرصت نمیکنی