ظریف چند وقت پیش: اگر ایشان (مقام معظم رهبری) یک کلمه به