ﺁﺳﺘﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﺸﺐ ﺧﯿﺲ ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺪﺧﯿﺲ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﻮﺯﭘﺸﺖ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﻢﻣﻔﻬ...

ﺁﺳﺘﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﺸﺐ ﺧﯿﺲ ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺪ

ﺧﯿﺲ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﻮﺯ
ﭘﺸﺖ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﻢ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ ﻫﻨﻮﺯ
ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ
ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ هنوز

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است