تاحالا دقت کردین دارین چیپس میخورین بعد میخوای بکسی ندی م