"خدایا" الودگی ادمها از حد گذشته... دنیاراچند روزی تعطیل