یه روزی یه مرده نشسته بوده داشته روزنامه اش رو می خونده ک