بکوب لایکو به افتخار رفیقی که نمرمون فقط به افتخار وجود گ