خوشم میاد از خودم درس نخونده میرم سر کلاس فقط خود منو عشق