عمو عباس، بی تو قلب حرم می گیره    عموعباس، بی تو بابا تن