عاشقانه دوستت خواهم داشت بی انکه بخواهم دوستم داشته باشی