هر کس به طریقی دل ما میشکند ، خب خدا رو شکر تنوع هست حوصل