فاصله تولد تا مرگ یک آدم مشابه روشن شدن یک کبریت تا خاموش