عشق ممنوع گناه و فکر بهش ممنوع دروغ کوچیک و بزرگ ممنوع ..