تقدیم به دوست و داداش گلم علی حاجی بابایی که با هدیه اش م