bax mn taze omadam wis ..khOshal miisham like konin.. fda