وقتی می بینی نگرانه .... نه اینکه تو ناراحتی , نهفقط نگران ا...

وقتی می بینی نگرانه .... نه اینکه تو ناراحتی , نه

فقط نگران از اینکه از دست اون ناراحت باشی
میبینی دغدغه اش تو نیستی و فقط عذاب وجدان خودشه ...
دور میشی ازش ...
حواست بهش هست ...
دلتنگشی ... دوسش داری ... بغص میکنی ...اشک میریزی ...امـّــا
اما یادت میاد که شاید الان با عشقــش داره بستنی میخوره ...
بغضت تبدیل میشه به هــق هق !!!
میدونی یه نفر دیگه توی قلبشه ...
خودشم بهت گفتــه هزار بار که تو سرگرمیــشی و اون میـــره
میره پیش کسی که عاشقشــه !
وقتی حرفاش مثل پتک توی سرت کوبیده میشه : " ببین به نظر من عشق باید دو طرفه باش , من به اون دختر قول دادم , من عاشقشم , عشق فقط یکبار اتفاق میفته , هنوزم باهاشم , تو دوستمی و دوستت دارم مث ممد دوستم , یه روز تنهات میزارم , بعد من از من ناراحت نشیا , بهت گفتم که من مال اونم , بهت گفتم که عاشقشم , بهت گفتم که ......."
فکر میکنی و دیوونه میشی ...دیوونه ازینکه چرا حست رو نمیفهمه
ازینکه تو جسم و اون رو نمی خوای فقط گاهی دوسداری حســـتو درک کنه ...
اما دلتنگشی ...
دیوونه میشی ... وقتی باهات حرف میزنه می خندی که دلگیر نشه
و اون هیچوقت نمیفهمه با چشم اشکبار شاد نوشتن و خندوندن یعنی چی
سعی میکنی طوری رفتار کنی که فک کنه عادت کردی نباشه
دلت میشکنه ...گاهی دوسداری ببینه چه زجری میکشی
چه طولانی شد
بقیشو نمینویسم ... اشک می ریزم !!!


#ف_رحیمی


#عشق
شنبه
09.08.1394
10:45