چه غریب مانده ای در دل نه غمی …. نه غم گساری .. نه به انت