اگه گوشیت زنگ خورد شماره ى منو دیدی چى میگی؟ از 1 تا 10..