هرگز به کسی که نماز را ترک میکند؛ اعتماد نکن...!!!