دوست من دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست تو دوست داره ب