همانقدرکه زن را بایدفهمید. مرد را هم باید درک کرد.