دلا فرزانگی کردن مهم است  خدا را بندگی کردن مهم استچه مدت زن...

دلا فرزانگی کردن مهم است  

خدا را بندگی کردن مهم است چه مدت زندگی کردن مهم نیست   چگونه زندگی کردن مهم است دلا این زندگی جز یک سفر نیست   گذرگاه است و راهش بی خطر نیست چو خواهی با صفا باشی و صادق   به جز راه خدا راهی دگر نیست غم بیچارگان خوردن مهم است   دلی از خود نیازردن مهم است چه مدت زندگی کردن مهم نیست   چگونه زندگی کردن مهم است دلا با نفس جنگیدن مهم است   عیوب خویش را دیدن مهم است خطا باشد ز مردم عیب جویی   خطای خلق بخشیدن مهم است دلا درد آشنا بودن مهم است *  به مردم عشق ورزیدن مهم است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...