*»شاهین,,,Fary@d"\

qwerty3

{}»به.یاد.آرزوهایش.سکوتی.میکند.بالاتر.از فریاد،/ ¹نه انتظار از کسی/ نه به انتظار کسی ² { }پسری از جنس غرور¬فوتبالی *.شوخ طبع /رشته، حقوق قضایی¹»/ کپی نکن،،خط قرمز هست دورش/نو لاو {{ عشقای حقیقی، مادر بعد از خالقش خدا ¹،زنده باد هرکی که روراسته ¹

امتیاز
1500400
دنبال‌کنندگان
1872
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

़़़़ ंंंंंंंं़़़़़ंंंंंं

़़़़़़़ ंंंंंंं

़़़़़़ ंंंंंंंंं. ़़़़़़

़़़़ंंंंंं़़़़़ंंंंंं

1

ििििीीीीीी

़़़़़ ुुुुु ंंंं

عکس نوشته *²

1

़़़़ंंंंंंंं़़़़़़़ंंंंंंंंं

़़़़़़ ंंंंंंंंंंं़़़़़ंंंंंं

1

************

़़़़़ ंंंंंंंं़़़़़़ंंंंंं

़़़़़ ेेेेेेेेेेेे़़़़़

سلامتی ............

عکس پر و فایل

عکس گوناگون

ल ल ल ल ़़़़़़़ंंंंंंंल ल ल ल

ुुुुुुुुुु़़़़़़़़़़

عکس فوتبالی ، رایان گیگز * کریس رونالدو