خَِصَِتَِعَِ نَِشَِدَِیَِ اَِیَِنَِقَِدَِرَِ پَِرَِصَِعَِ زَِدَِیَِ تَِوَِ فَِکَِرَِ مَِنَِ؟َِ ⃟ ⃟🇮 🇷 ⃢ɴ̸͜͡ɪ̸ᴋ̸ᴏᴛ̸ɪ͜͡ɴ̸

خَِصَِتَِعَِ نَِشَِدَِیَِ اَِیَِنَِقَِدَِرَِ پَِرَِصَِعَِ زَِدَِیَِ تَِوَِ فَِکَِرَِ مَِنَِ؟َِ ⃟ ⃟🇮 🇷 ⃢ɴ̸͜͡ɪ̸ᴋ̸ᴏᴛ̸ɪ͜͡ɴ̸

همه بگین؟؟؟

همه بگین؟؟؟

وقتی حوصله سر میره اسکل بازی در میاریم

وقتی حوصله سر میره اسکل بازی در میاریم

😐 😐 من دیگه حرفی نــدارم

😐 😐 من دیگه حرفی نــدارم

هیچ کس در این دنیــــــــــا سـرش شلــوغ نیست … ! همه چیـــز به اولـویت ها بر میگـردد

هیچ کس در این دنیــــــــــا سـرش شلــوغ نیست … ! همه چیـــز به اولـویت ها بر میگـردد

آدم خسته توضیح نمیده،میذاره میره :):balloon: #ملکه_مغرور

آدم خسته توضیح نمیده،میذاره میره :):balloon: #ملکه_مغرور

#گریه_واسه_ادم_ضعیفاس_با_بغض_بخند

#گریه_واسه_ادم_ضعیفاس_با_بغض_بخند