زیر باران که به من زل بزنی، خواهی دید؛فن تشخیص نم از چهره ی ...
۱

زیر باران که به من زل بزنی، خواهی دید؛فن تشخیص نم از چهره ی ...

#عاشقانه
۶

#عاشقانه

در محاصره پنجره های پاییز می خواهم تو را به نام بخوانمآتش کو...
۱

در محاصره پنجره های پاییز می خواهم تو را به نام بخوانمآتش کو...

پسرم می پرسد:چرا باید ریاضی بخوانم؟دلم می‌خواهد بگویم لازم ن...
۱

پسرم می پرسد:چرا باید ریاضی بخوانم؟دلم می‌خواهد بگویم لازم ن...

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

‌به عکس های خودم خیره ام ، کدام منم ؟زمانه خاطره های مرا کجا...

‌به عکس های خودم خیره ام ، کدام منم ؟زمانه خاطره های مرا کجا...

دوسـتت دارم رامن نگاه می کنمتو بفهـم ...                    ...
۱

دوسـتت دارم رامن نگاه می کنمتو بفهـم ... ...

از پنجره به پیاده‌رویِ مملو از جمعیّت نگاه کرد. گفت: می‌بینی...

از پنجره به پیاده‌رویِ مملو از جمعیّت نگاه کرد. گفت: می‌بینی...

بیا باور کنیمعشق های گران،در رمان های ارزانکنار ‌خیابان‌ها ف...

بیا باور کنیمعشق های گران،در رمان های ارزانکنار ‌خیابان‌ها ف...

‌ز روی خوب تو برخورده‌امخوشا دل من که هم عطای تو را دید و هم...

‌ز روی خوب تو برخورده‌امخوشا دل من که هم عطای تو را دید و هم...

آدما وقتی یاد میگیرن احساسشون رو مخفی کنن که میفهمن برای کسی...

آدما وقتی یاد میگیرن احساسشون رو مخفی کنن که میفهمن برای کسی...

مرا که با توام از هر که هست باکی نیستحریف خاص نیندیشد از ملا...

مرا که با توام از هر که هست باکی نیستحریف خاص نیندیشد از ملا...