Reyhaneh

rahaa21

سقوط انسان به معنی شکست نیست،شکست این است که در محل سقوط باقی بماند.

امتیاز
464000
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178