پرهام

ramsari

از اىن که به پروفاىلم اومدى ممنون امید وارم از عکس هایی که میزارم خوشتون بیاد.

بدون شرح

بدون شرح

طبیعت رامسر

طبیعت رامسر

خودم گرفتم

خودم گرفتم

اب خوردن حلزون
۱

اب خوردن حلزون

پل هواىى در چىن :!
۱

پل هواىى در چىن :!

نشونه گیریو حال کردی

نشونه گیریو حال کردی

انعکاس بر روى اب
۴

انعکاس بر روى اب

بدون شرح!!

بدون شرح!!

هومن برق نورد

هومن برق نورد

زىباىى

زىباىى

سه تا سه تا!!!
۱۴

سه تا سه تا!!!

شکمووو؛)
۳

شکمووو؛)

بدون شرح!!

بدون شرح!!

همسر و فرزند مسى ؛))
۱

همسر و فرزند مسى ؛))

ماشىن تزىىن شده با الماس!
۲

ماشىن تزىىن شده با الماس!

گنجشک ها هم دعوا مىگىرن!

گنجشک ها هم دعوا مىگىرن!

منتظره لاىکش کنىد!

منتظره لاىکش کنىد!