اگه دِلِتو با اونه برو...

اگه دِلِتو با اونه برو...

کجاست؟ #خاص #جذاب #عکس_نوشته

کجاست؟ #خاص #جذاب #عکس_نوشته

بی هنگام ناپدید میشوند ...

بی هنگام ناپدید میشوند ...

یارب...

یارب...

ای کاش...

ای کاش...

#خاص #زیبا #عکس_نوشته

#خاص #زیبا #عکس_نوشته

خودت هوای خودتو داشته باش ...

خودت هوای خودتو داشته باش ...

#خاص #جذاب

#خاص #جذاب

خوش تر میشود ...

خوش تر میشود ...

پشت خودم باشم و بس ...

پشت خودم باشم و بس ...

تنهایی بهتر از بازی خوردنه ...

تنهایی بهتر از بازی خوردنه ...

به گلستان نروم تا تو در آغوش منی...

به گلستان نروم تا تو در آغوش منی...

دل را برای تنگ شدن آفریده اند ....

دل را برای تنگ شدن آفریده اند ....

تو را خوش باشد ....

تو را خوش باشد ....

من هم ابریم ...

من هم ابریم ...

نشانه ی عاشقی ...

نشانه ی عاشقی ...

فقط بخند ...

فقط بخند ...

#خاص #جذاب

#خاص #جذاب

اینا ویژگی یک آدم باشعوره نه یه آدم ....

اینا ویژگی یک آدم باشعوره نه یه آدم ....

ای بابا...

ای بابا...