قابل توجه!!

قابل توجه!!

یعنی ما اینقدربدبختیم ک شدیم مایه عبرت!!!!!!!!!
۱

یعنی ما اینقدربدبختیم ک شدیم مایه عبرت!!!!!!!!!

عجب!!!
۱

عجب!!!

رئیس جمهور مملکت ماهم حقوقشو ب فقرا میده!!!!خخخخخخ

رئیس جمهور مملکت ماهم حقوقشو ب فقرا میده!!!!خخخخخخ