تولدت مبارک

تولدت مبارک

:kissing_face:

:kissing_face:

خخخخ

خخخخ

خدایا اینا رو شفا نده بزار یکم بختدیم:face_with_tears_of_joy...

خدایا اینا رو شفا نده بزار یکم بختدیم:face_with_tears_of_joy...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

عشق مایی:blue_heart:

عشق مایی:blue_heart:

بالایی رونالدو در کنار بزرگان رئال پایینی رونالدو در کنار بز...

بالایی رونالدو در کنار بزرگان رئال پایینی رونالدو در کنار بز...

تشکر پیکه از داوری:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_...

تشکر پیکه از داوری:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_...

بایدم به نظر داور احترام بذارید

بایدم به نظر داور احترام بذارید

king of the king

king of the king

معجزه نیوکمپ:smiling_face_with_open_mouth::smiling_face_with...

معجزه نیوکمپ:smiling_face_with_open_mouth::smiling_face_with...

بعد میگن شماها سوختید:smiling_face_with_open_mouth::smiling_...

بعد میگن شماها سوختید:smiling_face_with_open_mouth::smiling_...

یاردوازدهم

یاردوازدهم