red-f
شَّیْبِ الْخَضیبِred-f@
آقا ... ‌ :)
· گمنامی فقط برای شهرت پرستان درد آور است وگرنه همه اجر ها در گمنامیست.

:)
80دنبال شده‌ها
650دنبال کننده گان
676مطلب
604kامتیاز