جانباز ٪۵۱

refahmehr

عاشق ایرانم و سربلندی همیشگی ایران و ایرانی آرزومه

alizzz33@yahoo.com

facebook.com/biabanii

گرما در سرما
۱

گرما در سرما

وقتی یه مهندس اعصاب نداشته باشه....
۳۵

وقتی یه مهندس اعصاب نداشته باشه....

بیسوادان قرن ۲۱....
۱۴

بیسوادان قرن ۲۱....

یک فرد آماده برای انفجار که دستگیر شدهحسابشو بکن محتویات دل ...
۴

یک فرد آماده برای انفجار که دستگیر شدهحسابشو بکن محتویات دل ...

برای چراغ های همسایه هم نور آرزو کن... بی شک حوالی ات روشن ت...
۹

برای چراغ های همسایه هم نور آرزو کن... بی شک حوالی ات روشن ت...

هیچ اگر سایه پذیرد
ما همان سایه ی هیچیم...

"استاد سید خلیل ...
۴

هیچ اگر سایه پذیرد ما همان سایه ی هیچیم... "استاد سید خلیل ...

حضرت امام مهدی (عج):
ستمكاران پنداشتند كه حجت خدا نابود شدنی...
۲

حضرت امام مهدی (عج): ستمكاران پنداشتند كه حجت خدا نابود شدنی...

خخخخخخخخخ
۳

خخخخخخخخخ

اینم یه نوعشه دیگه ولی حفظ تعادل و تمرکز در این حالت خیلی مه...
۱

اینم یه نوعشه دیگه ولی حفظ تعادل و تمرکز در این حالت خیلی مه...

سخاوت ....
۱

سخاوت ....

چه زیباست...
۱

چه زیباست...

برای انسانهای بزرگ....

برای انسانهای بزرگ....

اینجا خونس یا محل نگهداری حیوانات گرسنه؟

اینجا خونس یا محل نگهداری حیوانات گرسنه؟

این دیگه خیلی داغ کرده....

این دیگه خیلی داغ کرده....

همزیستی....

همزیستی....

خخخخخخخخخخ

خخخخخخخخخخ

ادبو داشته باش....
۱

ادبو داشته باش....

همه آویزونن چرا....

همه آویزونن چرا....

برای اینکه یک رابطه استوار بماند...

برای اینکه یک رابطه استوار بماند...

خخخخخخخخخخ

خخخخخخخخخخ