بدون شرح...
۱

بدون شرح...

یا رضا گاهی نگاهی
۱

یا رضا گاهی نگاهی

خیال کن که غزالم بیا و ضامن من شو.

خیال کن که غزالم بیا و ضامن من شو.

#یا_مهدی_ادرکنی#شیعه

#یا_مهدی_ادرکنی#شیعه

#یا_مهدی_ادرکنی#شیعه
۱

#یا_مهدی_ادرکنی#شیعه

#یا_مهدی_ادرکنی#بسیج#یا_علی

#یا_مهدی_ادرکنی#بسیج#یا_علی

#بسیج#یا_مهدی_ادرکنیهمت می خواهد به مقام همت برسی.

#بسیج#یا_مهدی_ادرکنیهمت می خواهد به مقام همت برسی.

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...
۱

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#جهاد_ادامه_دارد#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_ا...

#جهاد_ادامه_دارد#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_ا...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...
۳

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...
۳

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#یا_مهدی_ادرکنی
عکس بلند
۴

#یا_مهدی_ادرکنی

کربلا...
۲

کربلا...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...
۱

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_العن_اعدائهم_اجمع...