مهدی

reza_ta4

صداقت در گفتار وکردار خط قرمز من است

امان از این بوی ِ پاییز و آسمان ابری... که آدم نه خودش میداند دردش چیستو نه هیچکس ِ دیگری فقط میدانی که هر چه هوا سردتر میشود دلت آغوش ِ گرمتری

امان از این بوی ِ پاییز و آسمان ابری... که آدم نه خودش میداند دردش چیستو نه هیچکس ِ دیگری فقط میدانی که هر چه هوا سردتر میشود دلت آغوش ِ گرمتری

ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﮐﻴﻨﻪ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪﺩﻝ ﺑﻲ ﮐﻴﻨﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﻮﺭﺯﻳﺪﺑﻪ ﺧﺪﺍ...

ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﮐﻴﻨﻪ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪﺩﻝ ﺑﻲ ﮐﻴﻨﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﻮﺭﺯﻳﺪﺑﻪ ﺧﺪﺍ...

#عکس_نوشته
۲

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

#عاشقانه

#عاشقانه