سرگرمیشون‌دَریدن‌عواطف‌شده.
۱

سرگرمیشون‌دَریدن‌عواطف‌شده.

این‌حجم‌از‌حماقت‌باور‌کردنی‌نیست!.
۰

این‌حجم‌از‌حماقت‌باور‌کردنی‌نیست!.

این‌حرف‌های‌ناگفته‌مغزم‌رو‌از‌ریشه‌میدرند!
۲

این‌حرف‌های‌ناگفته‌مغزم‌رو‌از‌ریشه‌میدرند!