مونث یعنی مقدس
۱

مونث یعنی مقدس

خوشله
۱

خوشله

با کمک خواهرم درستش کردیم

با کمک خواهرم درستش کردیم

......مگه میشه مثل تو پیداشه؟ همه چیزم وای عزیزم....

......مگه میشه مثل تو پیداشه؟ همه چیزم وای عزیزم....

آهنگ جاده و امضاش قشنگه

آهنگ جاده و امضاش قشنگه