امام مهربانی دعایمان کن

امام مهربانی دعایمان کن

اللهم اغنی کل فقیر

اللهم اغنی کل فقیر

غروب آفتاب

غروب آفتاب