چي بگم ديگه....

چي بگم ديگه....

یک بارکه تنها بمانی یک بارکه بشکند....          دلت, غرورت, ...
۳

یک بارکه تنها بمانی یک بارکه بشکند.... دلت, غرورت, ...

تقديم به دوستاي گل ويسگوني خودمعيدمبارک
۲

تقديم به دوستاي گل ويسگوني خودمعيدمبارک

زیر این سقف کبود زیر این شعله سنگین سکوتاگر از یاد تو یادی ن...

زیر این سقف کبود زیر این شعله سنگین سکوتاگر از یاد تو یادی ن...

سال نومبارکاين هفت سين روخودم چيدم
۳

سال نومبارکاين هفت سين روخودم چيدم

گربه برفي,اين هنره
۱

گربه برفي,اين هنره

سخت  است

سخت است

خدايا

خدايا

.هرکي دوست داره بفرما
۱

.هرکي دوست داره بفرما

خوشمزه ها
۱

خوشمزه ها

نميدونم چراهيچکي دوس نداره برام لايک بزارهلايکام بيشترازبيست...
۲

نميدونم چراهيچکي دوس نداره برام لايک بزارهلايکام بيشترازبيست...

کاش فقط بودی، وقتی بغض می کردم، بغلم می کردی و می گفتی: ببین...
۱

کاش فقط بودی، وقتی بغض می کردم، بغلم می کردی و می گفتی: ببین...

خداياتواين دنياي بي انتهايت کم آوردم نميداني چقدرتنهام...

خداياتواين دنياي بي انتهايت کم آوردم نميداني چقدرتنهام...

دلتنگ که باشی حتی یک تشابه اسمی نابودت می کند...
۱

دلتنگ که باشی حتی یک تشابه اسمی نابودت می کند...

دوست واقعي مثل صبح ميمونه؛ نميشه تموم روز داشتش؛ ولي مطمئن ه...
۲

دوست واقعي مثل صبح ميمونه؛ نميشه تموم روز داشتش؛ ولي مطمئن ه...

کدوم قلموواسه کجاي صورت استفاده ميشه***
۱

کدوم قلموواسه کجاي صورت استفاده ميشه***