۲۰ فروردین 1397
2K
یادش بخیر 😓

یادش بخیر 😓

۱۱ اسفند 1396
2K
۵ دی 1396
2K
#کرمانشاهم تسلیت ♥ ⚑🏴 🏴 ♥ ♥ 😢 😢 😢 #زلزله #کرمانشاه #سرپل ذهاب #قصرشیرین #تسلیت

#کرمانشاهم تسلیت ♥ ⚑🏴 🏴 ♥ ♥ 😢 😢 😢 #زلزله #کرمانشاه #سرپل ذهاب #قصرشیرین #تسلیت

۲۳ آبان 1396
2K
#کرمانشاهم تسلیت 😢 😢 😢 😢 ♥ ♥ ♥ ⚑🏴 🏴 #زلزله #کرمانشاه #سرپل ذهاب #قصرشیرین #تسلیت

#کرمانشاهم تسلیت 😢 😢 😢 😢 ♥ ♥ ♥ ⚑🏴 🏴 #زلزله #کرمانشاه #سرپل ذهاب #قصرشیرین #تسلیت

۲۳ آبان 1396
2K
تبریک به همه پرسپولیسها ❤ ❤ ❤ ❤

تبریک به همه پرسپولیسها ❤ ❤ ❤ ❤

۴ آبان 1396
2K
۳۱ شهریور 1396
2K
خدایا شکرت شکرت

خدایا شکرت شکرت

۲۱ شهریور 1396
2K
#پرسپولیس قهرمان تبریک به همه سرخ دلان ده نفره تخصص ماست

#پرسپولیس قهرمان تبریک به همه سرخ دلان ده نفره تخصص ماست

۲۱ شهریور 1396
2K
۲۱ شهریور 1396
2K
۲۱ شهریور 1396
2K
#آقای گل #مرد سال فوتبال ایران مبارک همه پرسپولیسی ها ❤ ❤ ☝ 👋 ❤ ❤ ❤

#آقای گل #مرد سال فوتبال ایران مبارک همه پرسپولیسی ها ❤ ❤ ☝ 👋 ❤ ❤ ❤

۹ مرداد 1396
2K
#پرسپولیس قهرمان ❤ ❤ 👋 ☝ ❤ ❤ ❤ ❤

#پرسپولیس قهرمان ❤ ❤ 👋 ☝ ❤ ❤ ❤ ❤

۹ مرداد 1396
2K
۹ مرداد 1396
2K
۹ مرداد 1396
2K
۹ مرداد 1396
2K
۹ مرداد 1396
2K
۹ مرداد 1396
2K
تولدت مبارک آقای گل ❤ ❤ 👋 ☝ ❤ ❤ ❤ ❤ 💐 ⚘🌷 🌹 😙 😍 😚 😘 💪 ❤ 💖

تولدت مبارک آقای گل ❤ ❤ 👋 ☝ ❤ ❤ ❤ ❤ 💐 ⚘🌷 🌹 😙 😍 😚 😘 💪 ❤ 💖

۲۷ تیر 1396
2K