mazroni_rika

saeed_solo

★•̶⌒̶_با خدا باوشـ و پادشاهـےکنـ-⌒̶•̶☆̶
⌒̶☆̶̶ instagraph.ir/harfeto/user/570067052⌒̶★
★•̶⌒̶اسفندےکھ.باشےمیشےتھ.تغارےخدا̶•̶☆̶̶⌒
⌒̶̶☆̶•̶̶ telegram.me/shahrag_yakhi ⌒̶•★
‏★•̶⌒̶‏تــʍᴀsᴀـو واسـِ منـ ،مثـِ آیه‌هایـِ قرآنےبرایـِ مادرم.مهم نےچےبگے، شنیدنتـ حالمو خوبـ میکنع.•̶☆̶̶⌒
★•̶⌒̶اَلـ،؛،ـ.لّـ،؛،ـ،؛،ـه.نـ،؛،.ـگـ.؛،.ـ.،؛،ـ♥ـار⌒̶•̶☆̶
★•̶⌒̶مـــــازرونــــــ‌.♡ــــــے.ریــکــا⌒̶•̶☆̶

گفتم ازقلم نیفتع کع بگم اینـ خوشگلـ خانم #تنها دختریه کـِ من..اندازه #مادرم دوسشـ دارم♥..‏انقدر دوسشـ دارم کـ اگع یروزیـ بفهمم ینفر دیگع هستـ کع بهتر از منـ خوشبختشـ کنع اونـ ینفر رو هفتـ بار ...

گفتم ازقلم نیفتع کع بگم اینـ خوشگلـ خانم #تنها دختریه کـِ من..اندازه #مادرم دوسشـ دارم♥..‏انقدر دوسشـ دارم کـ اگع یروزیـ بفهمم ینفر دیگع هستـ کع بهتر از منـ خوشبختشـ کنع اونـ ینفر رو هفتـ بار آتیش میزنم'_'....پس چے؟ فک کردینـ الان میگم بره با اونو خوشـ بختـ شنو اینا؟ن جوونم ...

۴ روز پیش
10K
#بفرمایید #خوشمزگیا #انرژیـ🔫 😌 😋 💙 🍫 🍩 🍹 #آبهویج🐰

#بفرمایید #خوشمزگیا #انرژیـ🔫 😌 😋 💙 🍫 🍩 🍹 #آبهویج🐰

۳ هفته پیش
23K
#خیلےزود بود واسع اینکع ۲۴ سالم شع...راستشـ اصنـ آمادگیشو نداشتم..آخع ۲۴ سالگےهمیشه دور بود خیلےدور ..بخوام حسابـ کنم کلے کار باسـ انجام میدادم تا اینـ سن اما خبـ مثـِ آمریکا هیچ غلطےنتونستم بکنم ..چرا بارها ...

#خیلےزود بود واسع اینکع ۲۴ سالم شع...راستشـ اصنـ آمادگیشو نداشتم..آخع ۲۴ سالگےهمیشه دور بود خیلےدور ..بخوام حسابـ کنم کلے کار باسـ انجام میدادم تا اینـ سن اما خبـ مثـِ آمریکا هیچ غلطےنتونستم بکنم ..چرا بارها غلطایِـ اضافےکردمو بعدشم پشیمونـ شدم ...اما خبـ بعضےاز غلطا تویِـ زندگےخیلےگرونـ تموم میشنـ ..حالا اولینـ ...

۳ هفته پیش
25K
#بامراماش این پستمو تا 14 اسفند کع #تولدمه #قلبایـِ رنگےبزارنـ حتے شدهـ هرشبـ بزارینـ میخوام یادگاری بمونع 🔫 💜 منـ #هیچوقتایِـ زیادیو تجربه کردم تا این سنم .. #هیچوقتـ آهستع کتابـ نخوندم #هیچوقتـ زودتر از ...

#بامراماش این پستمو تا 14 اسفند کع #تولدمه #قلبایـِ رنگےبزارنـ حتے شدهـ هرشبـ بزارینـ میخوام یادگاری بمونع 🔫 💜 منـ #هیچوقتایِـ زیادیو تجربه کردم تا این سنم .. #هیچوقتـ آهستع کتابـ نخوندم #هیچوقتـ زودتر از ساعتـ 12 نخوابیدم و ادعا هم نکردم سحرخیزم اما یوقتایےهم بودم، #هیچوقتـ تو مهمونیا نخواستم ...

۴ اسفند 1398
104K
#دلـ ما آدما به تار مو بنده..دیدیـ وقتےیع اتفاقےمیوفتع کع اصلا انتظارشو نداریمو واس روبه رو شدنـ باهاش آمادع نیستیم، میگیم: وای بند دلم پارع شد..یا وقتےآدمایےسر راهمونـ قرار می گیرنـ کع یروزیـ ، یجایے، ...

#دلـ ما آدما به تار مو بنده..دیدیـ وقتےیع اتفاقےمیوفتع کع اصلا انتظارشو نداریمو واس روبه رو شدنـ باهاش آمادع نیستیم، میگیم: وای بند دلم پارع شد..یا وقتےآدمایےسر راهمونـ قرار می گیرنـ کع یروزیـ ، یجایے، با حرفها و کارهاشونـ اینـ بند دلمونـ رو بِـینـ دستاشونـ میگیرنو محکم میکِشنو پاره میکُننو ...

۳۰ بهمن 1398
37K
میدونے ‏مهمترین #قوانین احمقها چیع:👇 ‏اگع جوابتو نمیده ازت میترسهـ ‏اگع دوستـ داره کم محلے کن پررو نشهـ ‏اگع بهتـ خوبے کرد دندش نرم میخاسـ نکنع ‏اگع مهربونو سادسـ نقششه یا حقشه ‏اگع براتـ در ...

میدونے ‏مهمترین #قوانین احمقها چیع:👇 ‏اگع جوابتو نمیده ازت میترسهـ ‏اگع دوستـ داره کم محلے کن پررو نشهـ ‏اگع بهتـ خوبے کرد دندش نرم میخاسـ نکنع ‏اگع مهربونو سادسـ نقششه یا حقشه ‏اگع براتـ در دسترسع ارزش توجع رو ندارهـ ‏اگع با نظرتـ مخالفـ بود باید لهشـ کنے ‏اگع خجالتیو ...

۲۸ بهمن 1398
44K
از #خوشمزگیام بگم براتونـــــ بفرمایید قرمه سبزیـ🔫 😌 😋 🍛

از #خوشمزگیام بگم براتونـــــ بفرمایید قرمه سبزیـ🔫 😌 😋 🍛

۲۷ بهمن 1398
48K
چونـ منو بعنوانـ دوستـ💙 ـ از دسـ دادیـ معنیشـ اینـ نیسـ کع منـ دشمنتـ شدم منـ دلـ گنده تر از اینـ صحبتام..هنوزم دوسـ دارم خوبـ زندگےکنیو حال کنےفقط نه سر میز منـ پستـ #بےمخاطبـ سعیدیـ💙 ...

چونـ منو بعنوانـ دوستـ💙 ـ از دسـ دادیـ معنیشـ اینـ نیسـ کع منـ دشمنتـ شدم منـ دلـ گنده تر از اینـ صحبتام..هنوزم دوسـ دارم خوبـ زندگےکنیو حال کنےفقط نه سر میز منـ پستـ #بےمخاطبـ سعیدیـ💙 .. 19:۳۵ ۲۶ baman shanbeh .. http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 ...

۲۶ بهمن 1398
51K
#تولد داشتیم شبـ💫 🎈 💜 ــ #بیادماندنے البته رقصو بالن ارزوها و خعلےشادیا و غذاهایـ خوشمزه مامان هم بود که میشه گفتـ یه دورهمےقشنگـ باخانوادهـ رقم خورد ان شاللهـ عروسیتـ

#تولد داشتیم شبـ💫 🎈 💜 ــ #بیادماندنے البته رقصو بالن ارزوها و خعلےشادیا و غذاهایـ خوشمزه مامان هم بود که میشه گفتـ یه دورهمےقشنگـ باخانوادهـ رقم خورد ان شاللهـ عروسیتـ

۲۶ بهمن 1398
37K
ولنتاینـ مبارکـــ💜 💫 ــ دلاتونـ آروم .. تولد برادرزادم (آیناز)بود دگ دیر وقت نشد گذاشتیم فردا واس اینک دل خواهر کوچیکش(آیسان) نشکنه رفتیم بیرون واس اینم ی کیک کوچیک گرفتیم دورهم نشستیم شمع فوت کرد ...

ولنتاینـ مبارکـــ💜 💫 ــ دلاتونـ آروم .. تولد برادرزادم (آیناز)بود دگ دیر وقت نشد گذاشتیم فردا واس اینک دل خواهر کوچیکش(آیسان) نشکنه رفتیم بیرون واس اینم ی کیک کوچیک گرفتیم دورهم نشستیم شمع فوت کرد ..(تولدش اردیبهشته) ولنتاینو به نفسیم و همه شما تبریک میگم ان شالله هرکی یار داشت ...

۲۵ بهمن 1398
56K
همون روزای اولـ بهشـ گفته بودم تونمیتونےمنو #تغییر بدیـ گفتـ:میتونم بشم دلیلےواس تغییرتـ اگع دوبارع شروع نکنیم، نمیتونیم، نمیشع تغییر کنیم، نمیشع اتفاقایـ خوبـ ِ تو راه آینده رو وارد زندگیمونـ کنیم. گفتم چجوریـ آخه ...

همون روزای اولـ بهشـ گفته بودم تونمیتونےمنو #تغییر بدیـ گفتـ:میتونم بشم دلیلےواس تغییرتـ اگع دوبارع شروع نکنیم، نمیتونیم، نمیشع تغییر کنیم، نمیشع اتفاقایـ خوبـ ِ تو راه آینده رو وارد زندگیمونـ کنیم. گفتم چجوریـ آخه آدما الکےخودشونو تغییر نمیدنـ کع ، صدبارامتحانـ میکننـ .صدبار میگذرنـ .صدبار نشدنا رو میپذیرنو بعد ...

۲۲ بهمن 1398
55K
توزیبایےمثـ اونـ یـِ نفر #مسافریـ کع باعث میشع تاکسےپر شـِ و راننده حرکت کنع🔫 💜 OO:OO سعیدیـ💙 .. 🌧 🍃 .. ʍᴀʜsᴀᴇᴇᴅ ✔ .. http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

توزیبایےمثـ اونـ یـِ نفر #مسافریـ کع باعث میشع تاکسےپر شـِ و راننده حرکت کنع🔫 💜 OO:OO سعیدیـ💙 .. 🌧 🍃 .. ʍᴀʜsᴀᴇᴇᴅ ✔ .. http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

۲۲ بهمن 1398
34K
#بیخوابے:) صدایـِ #بارونـ🌧 #فکروخیالـ🍃

#بیخوابے:) صدایـِ #بارونـ🌧 #فکروخیالـ🍃

۲۱ بهمن 1398
56K
#شیرینےنخودیـِ خونگےمادر میزنه خوشمزه باش🔫 😌 🙄 🍪 🍩 #بفرمایید

#شیرینےنخودیـِ خونگےمادر میزنه خوشمزه باش🔫 😌 🙄 🍪 🍩 #بفرمایید

۲۱ بهمن 1398
37K
بروبچ بفرمایید🍝 #ماکارونے رو اول بخوریم یا ته دیگشو🔫 🙄 😌 😬

بروبچ بفرمایید🍝 #ماکارونے رو اول بخوریم یا ته دیگشو🔫 🙄 😌 😬

۱۹ بهمن 1398
45K
فدامدا بابتـ پیام #ناشناسا💫 💜 http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

فدامدا بابتـ پیام #ناشناسا💫 💜 http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

۱۴ بهمن 1398
35K
فدامدا بابتـ پیام #ناشناسا💫 💚 http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

فدامدا بابتـ پیام #ناشناسا💫 💚 http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

۱۴ بهمن 1398
34K
فدامدا بابتـ پیام #ناشناسا💫 💙 http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

فدامدا بابتـ پیام #ناشناسا💫 💙 http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

۱۴ بهمن 1398
33K
چطورینـ ویسگونیایِـ بامرام. دلاتونـ آرومع!🔫 💜 #سعیدیـ💙 .. 01:۵۰ 8bahman98 rozaye nakhosh vali gozara http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

چطورینـ ویسگونیایِـ بامرام. دلاتونـ آرومع!🔫 💜 #سعیدیـ💙 .. 01:۵۰ 8bahman98 rozaye nakhosh vali gozara http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜 🔫

۸ بهمن 1398
38K
#پیتزایهویےدستپخت خودم دستور مادرم..🔫 😂 😌 🍕 😋 فقط خمیرپیتزا توش نیسـ شل و وله🔫 😄

#پیتزایهویےدستپخت خودم دستور مادرم..🔫 😂 😌 🍕 😋 فقط خمیرپیتزا توش نیسـ شل و وله🔫 😄

۲۱ دی 1398
44K